NAJPREDÁVANEJŠIE

Cena 11,90 €
Skladom
Cena 10,90 €
Skladom

TOVAR V AKCII

Cena 19,00 €
Skladom

Obchodné podmienky

1. Obchodné podmienky

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

A) Tieto Obchodné podmienky sa riadnia zákonmi SR.
B)
Nie sme platcami DPH.
C) Všetky prijaté objednávky sú záväzné.
D) Zákazník potvrdzuje, že má plnú právnu zodpovednosť. V opačnom prípade, je za objednávku zodpovedný zákonný zástupca.
E) Objednávateľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že je oboznámený s:

 • obchodnými podmienkami
 • dodacími a platobnými podmienkami
 • reklamačnými podmienkami
 • ustanoveniami o ochrane osobných údajov

Orgán dozoru:

Inšpektorát  SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

 

Predávajúci:

Ing. Nikoleta Pavličková JUNI
Ružová 6116/9
07101 Michalovce

IČO: 46568816
DIČ: 1084448706
IČ DPH: SK1084448706 podľa §7a

Obvodný úrad v Michalovciach, odbor živnostenského podnikania 2012/00890-2
Číslo živnostenského registra 840-19532

Kupujúci:

Objednávateľ tovaru uvedený v detailoch objednávkového formulára (pri začatí obchodných vzťahov poskytuje predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, potrebné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch). Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovaru, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov výrobcu tovaru, ani predávajúceho alebo ďalších firiem. Vzťahy medzi kupujúcim ( objednávateľ ; zákazník ) a predávajúcim ( firma juninails.sk ) sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

2. OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Ing. Nikoleta Pavličková JUNI (ďalej len "predávajúci") Vám ponúka možnosť moderného spôsobu nakupovania priamo z pohodlia Vášho domova, kde môžete nakupovať jednoducho, flexibilne a hlavne nepretržite 24 hodín denne. Vykonať objednávku je možné veľmi jednoducho a rýchlo najmä pomocou nákupného košíka, ale aj telefonicky alebo e-mailom.

Predmetom nákupu je tovar uvedený v objednávke. Parametre, vlastnosti a ostatné údaje uvedené na stránke www.inechty.sk, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi vychádzajúcimi z údajov výrobcov.

Predávajúci sa zaväzuje, že svojim zákazníkom zasiela tovar v bezchybnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcimi daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a v prípade potreby riadne vybavený návodom na obsluhu a záručným listom. 

V prípade ak predávajúci nedodá objednaný tovar kupujúcemu do 30 dní od vytvorenia objednávky, kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy bez poplatku.

V prípade, ak v dobe medzi objednaním tovaru a jeho dodaním došlo k nevýraznej zmene ceny objednaného tovaru, za právoplatnú sa považuje cena aktuálna v čase prijatia objednávky a je uvedená aj v objednávkovom formulári. Predávajúci si vyhradzuje právo v nepredvídateľných, výnimočných prípadoch objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať, alebo od nej jednostranne s okamžitou účinnosťou odstúpiť. Rovnako to platí i v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný tovar, alebo uvedie na trh novú verziu tovaru a výrazným spôsobom zmení cenu alebo vlastnosti tovaru.

3. ODOSLANIE A POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci je povinný do objednávkového formulára uvádzali presné a pravdivé údaje vrátane diakritiky.
Podmienkou pre nadobudnutie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári pod symbolom “ * “.
Po potvrdení objednávky bude kupujúcemu automaticky zaslaný e-mail na adresu uvedenú v objednávkovom formulári.
V prípade, ak kupujúci požaduje dodatočnú zmenu alebo doplnenie niektorých údajov v už potvrdenej objednávke, bezodkladne kontaktuje predávajucého (telefonicky: 0917 17 64 24 alebo e-mailom: info@juninails.sk).

4. STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou a to bez poplatkov. Urobiť tak môže telefonicky: 0917 17 64 24 alebo e-mailom: info@juninails.sk alebo prostredníctvom Formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy zverejneného na internetovej stránke predavajúceho. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu v plnej výške bezhotovostným prevodom na ním určený účet ("spätná platba")v zákonnej lehote najneskôr do 14 dní od doručenia žiadosti o stornovanie objednávky.

Kupujúci má právo na zrušenie objednávky aj po expedícií. Viac informácií sa nachádza v časti III. Reklamačné podmienky-bod 2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

5. VLASTNÍCTVO TOVARU

Tovar, až do zaplatenia celej sumy zostáva majetkom firmy Ing. Nikoleta Pavličková JUNI.

6. ZÁKONY A PREDPISY

Zák. č. 40/1964 Občiansky zákonník
Zák. č. 513/1991 Obchodný zákonník
Zák. č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode
Zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
Zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
Zák. č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


2. Dodacie a platobné podmienky

1. POŠTOVNÉ A BALNÉ

Slovenská pošta - 1. trieda:
Objednávka bude doručená na adresu kupujúceho. 
Zvyčajná doba dodania Slovenskou poštou je od 1 do 2 pracovných dní.

Slovenská pošta - 2. trieda:
Objednávka bude doručená na adresu kupujúceho. 
Zvyčajná doba dodania Slovenskou poštou je od 1 do 3 pracovných dní.

DPD:
Objednávka bude doručená prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD. 
Zvyčajná doba dodania je 1 pracovný deň.

Zásielkovňa.sk:
Objednávka bude doručená na odberné miesto Z-Point. 
Zvyčajná doba dodania je od 1 do 4 pracovných dní.

Zasielanie do zahraničia:
V prípade ak kupujúci požaduje dodanie tovaru mimo územia Slovenskej republiky, informácie o výške expedičných nákladov a podmienkach platby mu budú  individuálne poskytnuté na inechty@inechty.sk.

2. SPÔSOB PLATBY

Dobierka:
Kupujúci za objednaný tovar zaplatí pri preberaní zásielky u doručovateľa.
Tento spôsob platby možno využiť pri nasledujúcich spôsoboch dodania: Slovenská pošta - list, Slovenská pošta - balík na adresu, Slovenská pošta - balík na poštu, DPD, Zásielkovňa.sk.

Hotovosť:
Kupujúci za objednaný tovar zaplatí pri preberaní zásielky na predajni predávajúceho.

Platba na účet:
Kupujúci za objednaný tovar zaplatí prevodom na účet predávajúceho pred vyexpedovaním objednávky (tzv. platba vopred).
Všetky potrebné údaje na vykonanie platby uverejní predávajúci na svojej internetovej stránke a budú voľne prístupné.

3. DOBA DODANIA

Objednávka je spracovaná do 2 pracovných dní nasledujúcich po dni prijatia objednávky. Počas tejto doby, v prípade nejaký nezrovnalostí (zle uvedenej adresy doručenia, tovar sa nenachádza skladom,...), Vás budeme kontaktovať e-mailom. Následne bude objednávka odoslaná prostredníctvo Slovenskej pošty. Doba dodania Slovenskou poštou je od 1 do 5 pracovných dní (v závislosti od veľkosti a hmotnosti zásielky).
Pokiaľ by sa dodacia lehota z akýchkoľvek príčin predĺžila, bude objednávateľ včas o termíne odoslania (dodania) informovaný e-mailom. Ak si zákazník objedná 2 a viac položiek rozdielneho tovaru, budú mu doručené v jednej zásielke pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať tovaru s najdlhšou dodacou lehotou. V prípade, ak sa dodacia lehota z akýchkoľvek príčin predĺži, predávajúci bude za účelom dodatočnej dohody bezodkladne informovať kupujúceho. Predávajúci negarantuje doručenie objednávky v dohodtnutom termíne v prípade, ak dôjde k omeškaniu zapríčineného neprídvídateľnými okolnosťami zo strany doručovateľskej spoločnosti.

4. CENA DODANIA

Ceny jednotlivých spôsobov dodania a príplatky za zvolený spôsob platby zverejňuje predávajúci na svojej internetovej stránke. Predávajúci je povinný dodržiavať ceny a príplatky platné v čase vytvorenia objednávky kupujúcim.

5. DOSTUPNOSŤ PRODUKTOV

Predávajúci negarantuje okamžitú dostupnosť všetkých ponúkaných produktov. Kupujúci sa môže informovať o dostupnosti požadovaných produktov telefonicky: 0917 17 64 24 alebo e-mailom: info@juninails.sk.

6. NEPREVZATIE ZÁSIELKY

Neprevzatím zásielky kupujúci porušuje uzatvorenú kúpnu zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. V prípade neúspešného doručenia zásielky má predávajúci právo od kupujúceho požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 5,00 € na primerané pokrytie vzniknutých nákladov spojených s odoslaním, skladovaním a vrátením objednávky.


3. Reklamačné podmienky

1. REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

Predávajúci odporúča kupujúcemu pri preberaní zásielky od prepravcu dôkladne skontrolovať obal a obsah. V prípade ak kupujúci zistí možné poškodenie zásielky ešte pred jej prevzatím od prepravcu, môže takúto zásielku odmietuť prevziať a vypísať tzv. škodový/ reklamačný protokol u prepravcu. V prípade, ak kupujúci  odmietne prevziať zásielku z vyššie uvedených dôvodov, je nevyhnutné aby o tomto dôvode bezodkladne informoval predávajúceho.V prípade neuvedenia dôvodu neprevzatia zásielky bude predávajúci považovať neprevzatie zásielky za porušenie kúpno-predajnej zmluvy uzatvorenej na diaľku a má právo požadovať náhradu vzniknutej škody ( tzv. zmluvnú pokutu).

Na každý tovar je poskytnutá záručná doba 24 mesiacov s výnimkou špecifikovaných skupín tovarov ( napr. použitý tovar). Plynúť začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim alebo inou oprávnenou osobou.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich používaním alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odtránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčastí, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskutnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu ceny veci.

Postup pri uplatnení reklamácie:

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu na adrese predávajúceho alebo na adrese výrobcom poverenej osoby na vykonávanie záručných opráv ( uvedenej v záručnom liste), podľa toho, ktorá osoba je v mieste pre kupujúceho bližšom. Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie, správne odhalenie všetkých reklamovaných vád a uplatnenie práv kupujúceho podľa §622 a § 623 Občianského zákonníka predávajúci odporúča kupujúcemu vyplniť "Reklamačný formulár" nachádzajúci sa na internetovej stránke predávajúceho.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od jej uplatnenia. Predávajúci nemá právo žiadať od kupujúceho náhradu vzniknutých nákladov spojených s odborným posúdením reklamovaného výrobku.

2. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru a to bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť prostredníctvom vyplneného formulára, ktorý zašle e-mailom na inechty@inechty.sk alebo ho  vytlačený priloží k tovaru, ktorý zasiela späť predávajúcemu.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je napríklad:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť jedným zo spôsobov uvedených vo „Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy“ uverejneného na stránke predávajúceho.

Kupujúci znáša všetky náklady spojené s vrátením tovaru a taktiež kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania nad rámec potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru alebo aj nedodanie všetkých súčastí priložených k tovaru, ktorý je predmetom odstúpenia (napr. príslušenstvo, produkty poskytnuté zdarma pri zakúpení daného tovaru,...). Predávajúci má právo vymáhať od kupujúceho zníženie hodnoty, a to formou vzájomnej dohody alebo súdnou cestou.

Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal, znížené o dodatočné náklady spojené so zvoleným spôsobom doručenia. Predávajúci tak urobí do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy. V prípade ak je predmetom odstúpenia tovar, predávajúci vráti predmetné platby bez zbytočného odkladu po tom, ako mu bude doručený tovar od kupujúceho.

3. POSTUP PRI SŤAŽNOSTIACH A PODNETOCH

Kupujúci má právo podať sťažnosť a podnet písomne na korešpondenčnú adresu predávajúceho alebo formmou emailu na adresu inechty@inechty.sk. Každá opodstatnená sťažnosť bude vyhodnotená a výsledok bude zaslaný kupujúcemu formou e-mailu a to do 30 dní odo dňa podania sťažnosti alebo podnetu. Kupujúci má právo sa obrátiť na orgán dozoru uvedený v prvom bode týchto obchodných podmienok.


4. Ochrana osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom je Ing. Nikoleta Pavličková JUNI, Ružová 9, 071 01 Michalovce, IČO 46568816, zapísaný v Živnostenskom registri Obvodný úrad Michalovce, odbor živnostenského podnikania 840-19532, www.juninails.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Účel spracúvania osobných údajov

A) Plnenie kúpnej zmluvy

Na účely plnenia kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom e-shopu a s ňou spojené možné úkony (informácie o stave objednávky, uplatnenie reklamácie, alternatívne riešenie sporov, odstúpenie od kúpnej zmluvy, výmena tovaru) sa spracúvajú bežné osobné údaje zákazníka, najmä meno, priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje súvisiace s platbou za objednávku podľa zákazníkom zvoleného spôsobu platby. Poskytovanie osobných údajov na tento účel je zákonnou požiadavkou a preto je dotknutá osoba povinná pravdivo poskytnúť všetky potrebné osobné údaje. V prípade neposkytnutia úplných alebo správnych údajov môže dôjsť k nemožnosti plnenia kúpnej zmluvy.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých predpisov §13 ods. 1 písm. b) a c) (ako napríklad: zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa). Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy a s ňou spojených úkonov.

Príjemcami osobných údajov sú:

 • správca informačného systému internetového obchodu: Bohemiasoft s.r.o., so sídlom Rudolfovská tr. 247/85, 37001 České Budějovice, Česká republika, IČO: 28090403,
 • príslušná prepravná spoločnosť podľa zákazníkom zvoleného spôsobu doručenia objednávky, osobné údaje potrebné k dodaniu zásielky neposkytujeme tretím stranám s výnimkou poštových a kurierskych firiem
 • príslušná spoločnosť spracovania platby podľa zákazníkom zvoleného spôsobu platby,
 • servisní partneri, dodávatelia, orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií,
 • účtovné spoločnosti spracúvajúce údaje na daňové účely,
 • orgány finančnej správy.

Na účel plnenia kúpnej zmluvy a splnenia všetkých zákonných povinností v oblasti daní je prevádzkovateľ povinný uchovávať osobné údaje dotknutej osoby do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú.

B) Registrácia v internetovom obchode prevádzkovateľa

Na účel registrácie v informačnom systéme prevádzkovateľa poskytuje dotknutá osoba svoje osobné údaje s cieľom budúceho vykonávania objednávok. Na tento účel sa spracúvajú bežné osobné údaje dotknutej osoby.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je jej vyjadrený súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých predpisov §13 ods. 1 písm. a) alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy §13 ods. 1 písm. b).

Príjemcami osobných údajov sú:

 • správca informačného systému internetového obchodu: Bohemiasoft s.r.o., so sídlom Rudolfovská tr. 247/85, 37001 České Budějovice, Česká republika, IČO: 28090403.

Uchovávanie osobných údajov bude realizované počas celej doby trvania registrácie v informačnom systéme internetového obchodu prevádzkovateľa. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať o výmaz svojich osobných údajov.

C) Riešenie podnetov a sťažností zákazníkov

Prevádzkovateľ spracúva na účely riešenia podnetov a sťažností zákazníkov bežné osobné údaje, najmä meno, priezvisko a všetky údaje uvedené v sťažnosti zákazníka.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých predpisov §13 ods. 1 písm. c).

Doba uchovávanie osobných údajov súvisiacich s riešením podnetov a sťažností zákazníkov je 6 mesiacov po uzavretí podnetu alebo sťažnosti. Dotknutá osoba má právo požadovať o výmaz osobných údajov hneď po uzavretí podnetu alebo sťažnosti.

D) Marketingové aktivity

Účelom poskytovania osobných údajov je informovať dotknutú osobu o ponukách a aktivitách prevádzkovateľa prostredníctvom zasielaných e-mailov (newsletter). Na tento účel sa spracúvajú kontaktné údaje, demografické údaje a online identifikátory (IP adresa, cookies, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o pohybe na stránkach, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch). Prevádzkovateľ nevykonáva plne automatizované spracovanie, ktoré by malo právne účinky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je jej vyjadrený súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých predpisov §13 ods. 1 písm. a).

Príjemcami osobných údajov sú:

 • správca informačného systému internetového obchodu: Bohemiasoft s.r.o., so sídlom Rudolfovská tr. 247/85, 37001 České Budějovice, Česká republika, IČO: 28090403,
 • spoločnosti poskytujúce služby v oblasti spracovania a zasielania newsletter e-mailov.

Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely je 5 rokov od ich poskytnutia. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať o výmaz svojich osobných údajov.

E) Komunikácia iniciovaná dotknutou osobou

Na účel komunikácie s dotknutou osobou sa spracúvajú bežné osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou, ako napríklad meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a iné údaje poskytnuté dotknutou osobou. Účelom poskytovania osobných údajov je zabezpečiť základnú komunikáciu a odpovedať na otázky dotknutej osoby prostredníctvom nej zvolených komunikačných prostriedkov, ako napríklad: e-mail, telefón, online komunikácia cez doplnky na stránkach prevádzkovateľa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je jej vyjadrený súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých predpisov §13 ods. 1 písm. a) alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy §13 ods. 1 písm. b).

Príjemcami osobných údajov sú:

 • správca informačného systému internetového obchodu: Bohemiasoft s.r.o., so sídlom Rudolfovská tr. 247/85, 37001 České Budějovice, Česká republika, IČO: 28090403,
 • komunikačný online doplnok prevádzkujúci spoločnosťou Tawk.to Limited, so sídlom Finsgate 5-7 Cranwood Street EC1V 9EE Londýn, Spojené kráľovstvo.

Doba spracúvania osobných údajov na tento účel je 1 rok od ich poskytnutia. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať o výmaz svojich osobných údajov.

3. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo udelený súhlas so spracovaním jej osobných údajov kedykoľvek odvolať. Toto odvolanie sa netýka údajov potrebných na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba môže požadovať byť informovaná o oprave, výmaze alebo obmedzení spracúvania osobných údajov vykonaných prevádzkovateľom.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa §100 na príslušnom úrade, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) alebo príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba si môže svoje práva voči prevádzkovateľovi uplatniť písomnou formou na adrese prevádzkovateľa, elektronickou formou zaslaním e-mailu na adresu prevádzkovateľa alebo telefonicky na telefónnom čísle prevádzkovateľa.


Alternatívne riešenie sporov

Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov je možné riešiť spory medzi kupujúcim a predávajúcim aj mimosúdnou cestou, využitím tzv. alternatívneho riešenia sporov (ďalej „ARS“). Kupujúci je povinný vyriešiť spor priamo s predávajúcim ešte pred začatím ARS. V prípade, ak kupujúci nie je spokojný s vyriešením sporu, má právo obrátiť sa na subjekt ARS. Zoznam subjektov ARS sa nachádza na stránke Ministerstva hospodárstva SR (TU). Jedným so subjektov je aj Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27. Adresa na podávanie elektronických podaní: ars@soi.sk, adr@soi.sk (kontakt). Spotrebiteľ môže využiť aj príslušnú stránku Európskej komisie (TU).

Dôvody, na základe ktorých môže Slovenská obchodná inšpekcia odmietnuť riešiť spor:
- ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal;
- ak sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim;
- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €;
- ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné;
- ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia


Obchodné podmienky sú platné od 25.05.2018

 

Prílohy

Obchodné podmienky: .PDF

Ochrana osobných údajov: .PDF

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy: .DOCX l .PDF

Reklamačný formulár: .DOCX | .PDF

YTI1YzRl